گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «ارزیابی خطر آلودگی آبهای زیرزمینی با استفاده از روش مونت کارلو در یک منطقه کشاورزی» به مدیر سایت.


بستن