توضیحات

این فایل، جزوه خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی پیشرفته ( رویکردها، فرایندها و کارکردها ) تألیف دکتر عباس عباس پور می باشد که به صورت Pdf قابل دانلود است. این فایل برای استفاده داوطلبان کنکور دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری و آزاد و همچنین دانشجویان مقاطع مختلف و داوطلبان آزمونهای استخدامی تهیه شده است و در برگیرنده نکات مهم این کتاب می باشد.


فهرست مطالب کتاب:

بخش اول: شناخت مديريت منابع انساني
    فصل اول: مباني مديريت منابع انساني
    فصل دوم: رويكردها و تحقيقات تجربي در زمينه مديريت منابع انساني
بخش دوم: فرايند جذب و به كارگماري منابع انساني
    فصل سوم: تحليل شغل
    فصل چهارم: برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني
    فصل پنجم: كارمنديابي منابع انساني
    فصل ششم: انتخاب كاركنان
بخش سوم: فرايند بالنده‌سازي منابع انساني
    فصل هفتم: آشناسازي و اجتماعي كردن كاركنان
    فصل هشتم: آموزش و به‌سازي كاركنان
    فصل نهم: مسير پيشرفت شغلي كاركنان
بخش چهارم: فرايند انگيزش منابع انساني
    فصل دهم: انگيزش كاركنان
    فصل يازدهم: طراحي شغل
    فصل دوازدهم: ارزيابي و مديريت عملكرد كاركنان
    فصل سيزدهم: نظام پاداش و جبران خدمات
    فصل چهاردهم: مزاياي كاركنان
بخش پنجم: فرايند حفظ و نگهداري منابع انساني
    فصل پانزدهم: برنامه‌هاي ايمني و سلامت كاركنان
    فصل شانزدهم: ارتباطات
    فصل هفدهم: روابط كاركنان و مذاكرات جمعي
    فصل هجدهم: بحث و نتيجه‌گيريسایر محصولات مرتبط:

خلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی(مفاهیم، تئوریها و کاربردها) تألیف دکتر آرین قلی پور

خلاصه کتاب مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی تألیف دکتر افجه ای

راهنمای استفاده

قابل استفاده داوطلبان کنکور دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاههای سراسری و آزاد و همچنین دانشجویان مقاطع مختلف و داوطلبان آزمونهای استخدامی بانکها و سازمانهای دولتی

محتوای فایل دانلودی

فایل pdf