تمامی فایل های موجود در فرافایل، توسط کاربران عرضه می شود. لطفاً اگر از فایل خریداری شده رضایت ندارید، تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، به ما پیام دهید.
طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس ارزش پول در قالب ورد و شامل 6 صفحه.

در آغاز تدریس، ﻣﻌﻠﻢ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺎزي ﭘﻮل ﻣﻦ و دوﺳﺘﻢ درس را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد را روي ﻣﻴﺰ ﻗﺮار داده دو ﺑﻪ دو ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﻮل ﻫﺎي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و درك ارزش ﭘﻮل ﭘﻲ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.

شما می تواند ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزﻳﻦ، کار را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ. از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺨﻮاﻫﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ آﻏﺎزین ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻫﺎي ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ. ﻣﺜﻼً در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻪ اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺪﻫﻴﻢ و اﺳﻜﻨﺎس ﻫﺎي دﻳﮕﺮي ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ. در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﭘﻮل ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻢ اﺷﺎره ﻛﻨﻴد...

اهداف درس:

✅ اﺳﻜﻨﺎس و ﺳﻜﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
✅ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪ ﭘﻮل دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ
✅ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﺮﺗﻜﻪ و اﺳﻜﻨﺎس و ﭘﻮل
✅ واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣﺘﺮ و ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را درك ﻛﻨﻨﺪ.
✅ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪ
✅ ﺑﻪ ﻛﺎري ﻣﻨﺎﺳﺐ از واﺣﺪﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه

ارتباط با ما
  • موبایل۰۹۳۹۶۰۳۹۴۷۹ (ساعت 17 الی 20)
  • پیامک۱۰۰۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶
  • ایمیلinfo[@]farafile.ir
ارسال پیام

مجوز و گواهینامه ها

تمامـی كالاهـا و خدمـات ايـن فروشـگاه، حسـب مـورد دارای مجوزهــای لازم از مراجـع مربوطـه می‌باشـند و فعاليت‌هــای ايـن سـايت تابـع قوانيـن و مقـررات جمهـوری اسـلامی ايـران است.


فــرافــایل، مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق، پرسشنامه، ترجمه مقاله و ...