تمامی فایل های موجود در فرافایل، توسط کاربران عرضه می شود. لطفاً اگر از فایل خریداری شده رضایت ندارید، تخلفی مشاهده کردید یا مالک فایلی هستید که بدون اطلاع شما در سایت قرار گرفته، به ما پیام دهید.
 • طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل3: مفهوم کسر

  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، درس مفهوم کسر در قالب ورد و شامل 6 صفحه.ﻣﻌﻠﻢ ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻭي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣرحله ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻗﺴ...

  10,000 تومان مشاهده
 • طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل5: مفهوم محیط

  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، درس مفهوم محیط در قالب ورد و شامل 6 صفحه.دﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭس ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﻘﻮﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻧﺦ ﻛﺎﻣﻮﺍ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻧﺦ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻛﺶ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮي ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎ...

  10,000 تومان مشاهده
 • طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل8: ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی

  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، درس ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی در قالب ورد و شامل 4 صفحه.بعد از سلام و احوال پرسی معلم کلاس را با نام و یاد خدا آغاز کرده و پس از حضور غیاب و بررسی تکالیف، برای ارزشیابی می‌تواند سوالاتی درباره درس قبل بپرسد. بر...

  10,000 تومان مشاهده
 • طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: آموزش ضرب

  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، درس آموزش ضرب در قالب ورد و شامل 7 صفحه. برای شروع کار، ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ﻫﺎي ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎﻭي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺸﻤﺎﺭﻧﺪ ﻭ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺿﺮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻌﺪي ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨ...

  10,000 تومان مشاهده
 • طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل5: خط، نیم خط و پاره خط

  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم درس خط، نیم خط و پاره خط در قالب ورد و شامل 6 صفحه. ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺨﺘﻪ ﻣﻴﺨﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻭﺻﻞ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﺳﺮ ﺳﻴﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺦ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺎﺭﻩ ﺧﻂ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮ ی...

  10,000 تومان مشاهده
 • طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل3: مقایسه‌ی کسرها

  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، درس مقایسه‌ی کسرها در قالب ورد و شامل 6 صفحه.برای پیشبرد درس، ﻣﻌﻠﻢ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﻭ ﺗﺎ ﻛﻴﻚ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺍي ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺑﺮﺩﺍﺭﻧﺪ ﭼﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮﺭﺩﻩ؟ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳ...

  10,000 تومان مشاهده
 • طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، فصل4: تقسیم

  طرح درس و روش تدریس ریاضی سوم، درس تقسیم در قالب ورد و شامل 6 صفحه.ﺩﺭ ﻛﻼﺱ ﺩﺭﺱ ﻣﻌﻠﻢ ﻳﻚ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ١٢ ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﺮﮔﺮﻭﻩ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺪﺍﺩ ﺭﻧﮕﻲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ٣ ﻳﺎ ٤ ﻧﻔﺮي ﺧﻮﺩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﺎﻭي ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﮎ ﺟﺪ...

  10,000 تومان مشاهده
 • طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، فصل2: کسرهای بزرگ‌تر از واحد

  طرح درس و روش تدریس ریاضی پنجم، درس کسرهای بزرگ‌تر از واحد در قالب ورد و شامل 5 صفحه.برای ایجاد انگیزه، معلم دو عدد سیب به 10 نفر از دانش آموزان می‌دهد و از آنها می‌خواهد که به طور مساوی بین همدیگر تقسیم کنند. از آنها می‌پرسد که چه کسری از سیب به...

  10,000 تومان مشاهده
 • طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، فصل1: عدد و شمارش

  طرح درس و روش تدریس ریاضی دوم، درس عدد و شمارش در قالب ورد و شامل 6 صفحه.جهت شروع تدریس، معلم از دانش آموزان می‌خواهد با آنچه در اختیار دارند و مواد و ابزار آموزشی که در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد، مثل چوب کبریت، تیله، چوب بستنی، مهره، گوی، چینه، ش...

  10,000 تومان مشاهده
 • طرح درس و روش تدریس علوم چهارم، درس5 : گرما و ماده

  طرح درس و روش تدریس علوم چهارم، درس گرما و ماده در قالب ورد و شامل 12 صفحه.از دانش آموزان بخواهيد با كمك اعضاي گروه خود، وسايل مربوط به فعاليت هاي اين درس را از قبل تهيه كنند و به كلاس بياورند. تصوير عنواني، يكي از كاربردهاي انرژي گرمايي كه پختن ...

  10,000 تومان مشاهده
تعداد نتایج: 310
ارتباط با ما
 • موبایل۰۹۳۹۶۰۳۹۴۷۹ (ساعت 17 الی 20)
 • پیامک۱۰۰۰۸۳۴۶۵۲۷۹۶۶
 • ایمیلinfo[@]farafile.ir
ارسال پیام

مجوز و گواهینامه ها

تمامـی كالاهـا و خدمـات ايـن فروشـگاه، حسـب مـورد دارای مجوزهــای لازم از مراجـع مربوطـه می‌باشـند و فعاليت‌هــای ايـن سـايت تابـع قوانيـن و مقـررات جمهـوری اسـلامی ايـران است.


فــرافــایل، مرجع خرید و فروش اینترنتی انواع فایل های قابل دانلود؛ پاورپوینت، تحقیق، پرسشنامه، ترجمه مقاله و ...